گفتگو با شماره سی ام نشریه ایران فردا. خرداد 1396
گفتگو با شماره سی ام نشریه ایران فردا. خرداد 1396

حقیقت و زیبایی 1-  چهل سال پیش کتابی نوشتید به نام وضع کنونی تفکر در ایران عالم که برای بسیاری، چه به شما ارجاع داده باشند یا نه، ایده‌ساز بود. اکنون اگر بخواهید چیزی در

گفتگو با شماره صد و هفتاد و پنجم نشریه خردنامه.  اردیبهشت و خرداد 1396
گفتگو با شماره صد و هفتاد و پنجم نشریه خردنامه. اردیبهشت و خرداد 1396

کجای تاریخ ایستاده ایم؟ 1- در طول دوران حیات فلسفی خود به چه مسئله ای بیش از همه می اندیشیدید؟ در فلسفه مسائل به هم پیوسته اند و نمی توان همواره به یک مسئله خاص

گفتگو با خبرگزاری مهر. 17 بهمن 1395
گفتگو با خبرگزاری مهر. 17 بهمن 1395

ایدئولوژی‌ستیز نیستم ضا داوری اردکانی، متولد تیرماه سال ۱۳۱۲ است؛ عشق او به زادگاهش یعنی اردکان به اندازه ای است که علی رغم فراهم بودن موقعیت های خوب و وسوسه انگیز هیچ گاه به رفتن

گفتگو با شماره بیست و نهم نشریه کرگدن. آذر 1395
گفتگو با شماره بیست و نهم نشریه کرگدن. آذر 1395

انکار ایران، انکار وجود خویش است *با اینکه من در مطالب شما خیلی حس میهن‌دوستی،  وطن‌دوستی و تعلق خاطر به ایران را  می‌بینم  و دغدغه شما نسبت به ایران از ترافیک گرفته تا آموزش و