گفتگوی نشریه «فکرآورد» با رضا داوری اردکانی
گفتگوی نشریه «فکرآورد» با رضا داوری اردکانی

** این متن مصاحبه ای است که تقریباً یک سال پیش صورت گرفته و اخیراً در مجله ای به نام فکرآورد منتشر شده است. در سال‌های اخیر تاکید شما بر مساله توسعه باعث شده کسانی

درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است و اکنون ما بیشتر نیازمند درد فلسفه ایم تا علم فلسفه
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است و اکنون ما بیشتر نیازمند درد فلسفه ایم تا علم فلسفه

رضا داوری اردکانی بر این باور است؛‌ ما به فلسفه نیاز داریم اما بیشتر به دردِ فلسفه نیاز داریم تا به علمِ فلسفه. علم فلسفه بی اثر است و از عهده کاری برنمی‌آید. نصیرالدین طوسی

گفتگوی مجله فرهنگ امروز درباره «سایه»
گفتگوی مجله فرهنگ امروز درباره «سایه»

  1- آقای دکتر انس جنابعالی با شعر و ادب و نگاه خاص شما به مقوله شعر و شاعری بر کسی پوشیده نیست. بر اساس این پشتوانه شما نسبت به سایه و شعر او خالی

فقر خرد در جهان توسعه نیافته
فقر خرد در جهان توسعه نیافته

* درابتدا بفرمائید وظیفه متفکران در شرایط موجود چیست و چرا برخی می‌گویند در شرایط گرانی و مشکلات معیشتی جایی برای سخن گفتن از فلسفه نیست؟ از طرح این پرسش خوب سپاسگزارم. در پاسخ به