پیام به مناسبت درگذشت قیصر امین پور چاپ

به شهرت توجهی نداشت

درگذشت شاعر معاصر، قيصر امين پور مصيبتي بزرگ براي شعر و ادب و زبان فارسي بود.  در ميان همه اصناف مردم، شاعران شكستني ترند و چيني نازك تنهايي شان خيلي زود و با اندك تكاني ترك بر مي دارد و دريغا زمانه اي كه بيش از همه زمان ها به شعر نياز دارد، اين را كمتر مي داند و به شعر و احوال شاعر وقعي نمي نهد ولي اين سخن بدان معني نيست كه مردمان ديگر قدر شاعر را نمي دانند. شاعر پاسدار وجود و سخنگوي زمان است و نوحه و ترانه غم و شادي مردمان را مي سرايد به اين جهت زمين و آسمان او را دوست مي دارند و وقتي مي ميرد، ماتم مي گيرند و خبر مرگش صدا مي كند و در همه جا مي پيچد.

من با اين كه متأسفانه با قيصر امين پور نشست و برخاست و فرصت صحبت نداشته ام، از شنيدن خبر تكان خوردم اما فردا كه عزاي شاعر، عزاي عمومي شد و شاعران و اديبان و صاحبان فرهنگ عزادار شدند و حتي سيماي مراكز و مؤسسات فرهنگي و رسانه اي رنگ عزا و ماتم گرفت، احساس دلداري كردم و اين شايد تسلايي باشد براي همه كساني كه مرگ شاعر را مصيبتي براي زبان و مصيبت زبان را مصيبت آينده مردم مي دانند.

 

در حادثه مرگ قيصر امين پور لااقل دو نكته مهم آشكار شد. يكي اين كه مردم هنوز قدر شعر و شاعر را مي دانند و هر دو را عزيز مي دارند. پيچيدن صداي مرگ قيصر در همه جا نشانه عزت شعر و سخن است. به عبارت ديگر اين صدا ثابت كرد كه ما گرچه نقد شعر نداريم (و نداشتن نقد به خودي خود عيب نيست)، با شعر بيگانه نيستيم و شأن و مقام شاعر در زبان و زمان را بازمي شناسيم. قيصر امين پور با زبان فارسي انسي سعدي وار و نظامي وار داشت و در عين حال سخن زمان خود را بازمي گفت. با اين درك بود كه رساله دكتراي خود را در باب سنت و تجدد در شعر فارسي نوشت.

اگر قيصر امين پور با صفا و نجابتي كه داشت از تظاهر و نمايش دوري مي كرد و به شهرت توجهي نداشت، انعكاس بانگ رحيلش بلندي مقام شعر و شاعري او را نشان داد. شايد كودكاني كه هم اكنون با شعر قيصر سرود شادي زمزمه مي كنند و جواناني كه شعر او ترانه سالهاي كودكي شان بوده است، بهتر از ديگران احساس كنند كه با مرگ شاعر دوست و آموزگار خود را از دست داده اند. شاعر دوست مردم و پاسدار زبان و نماينده ذوق ايشان است و با جان آنان اتصالي بي تكيف و بي قياس دارد. امين پور از درد ها و بيماري هايي كه سال ها به آن دچار بود، رست و به ملأ اعلي پيوست اما مرگ او داغي بر دل اهل زبان و ذوق گذاشت كه به آساني و به زودي محو نخواهد شد