ردکردن این

Category: یادداشت

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر عماد افروغ

زندگی سمیعی گیلانی برای اهل دانش و فرهنگ درس است

زندگی سمیعی گیلانی برای اهل دانش و فرهنگ درس است

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت استاد عبدالله انوار

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر حسن غفوری‌فرد

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر جعفری لنگرودی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر جواد طباطبایی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آقای کمال اجتماعی جندقی

فقدان تکمیل همایون برای دانش كشور يك ضايعه است

ابتهاج شاعر مردم بود

فلسفه ما راهنمای حکمرانی نبوده است