ردکردن این

Category: مقاله

پایان فلسفه در عصر تکنوسیانس

درباره توسعه و توسعه نیافتگی

فلسفه ما راهنمای حکمرانی نبوده است

علم، خانه می خواهد تا از سرگردانی نجات یابد

دیده‌بان آینده تجدد

آینده نگری؛ ایستادن در اکنون و درک امکان ها برای رفتن به سوی فردا و شناخت خطرهای احتمالی است

علوم انسانی و مهندسی اجتماعی

شعر و شهر؛ مقاله حاصل از سخنرانی در همایش ملی «ادبیات، انسان، شهر»

مقاله منتشر شده در دوماهنامه ادبی چامه به مناسبت بزرگداشت علمی دکتر پرویز ضیا شهابی، شهریور و مهر ۱۳۹۹

مقاله منتشر شده در دوماهنامه ادبی چامه به مناسبت بزرگداشت علمی دکتر پرویز ضیا شهابی، شهریور و مهر 1399