گفتگو با وب سایت فرهنگستان فوتبال. آبان 1395
گفتگو با وب سایت فرهنگستان فوتبال. آبان 1395

فوتبال بازی جنگ است *شما در زمان جوانیتان، به صورت حرفه‌ای فوتبال تماشا می‌کردید و پیگیر فوتبال بودید؛ به نظرتان فوتبال از آن زمان تا الان تفاوتی کرده‌است؟ در جایی خوانده ام که فوتبال را

گفتگو با شماره چهل و نهم ماهنامه مهرنامه. مهر 1395
گفتگو با شماره چهل و نهم ماهنامه مهرنامه. مهر 1395

همه زندگی فردید با فلسفه می گذشت 1.تصور می کنم موافق باشید که مفهوم غرب زدگی که مرحوم فردید آن را می پرداخت، دقیقا آن چیزی است که آل احمد نگفته است. به عبارت دیگر