گفتگوی روزنامه سازندگی با رضا داوری اردکانی
گفتگوی روزنامه سازندگی با رضا داوری اردکانی

رضا داوری اردکانی در پاسخ به پرسش‌های سازندگی از بیم و امید آینده ایران سخن می‌گوید *توماس اسپریگنز یکی از نظریه‌پردازان سیاسی است که معتقد است هر نظریه‌ سیاسی که در تاریخ ایده‌ها و عقاید

گفتگوی خبرگزاری ایکنا با رضا داوری اردکانی
گفتگوی خبرگزاری ایکنا با رضا داوری اردکانی

در حال حاضر وضعیت تولید فکر و اندیشه و نظریه در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ پرسش بسیار دشواری است. قبل از اینکه به پرسش مهم شما پاسخ بدهم با عذرخواهی بسیار درباره تعبیر

«غرب‌شناسی» در گفت و گو با رضا داوری اردکانی
«غرب‌شناسی» در گفت و گو با رضا داوری اردکانی

اشاره: در این گفت وگو، که چندین سال قبل به صورت کتبی انجام شد، از آموزگار و استاد ارجمند دکتر رضا داوری پرسش های صریحی پرسیده ام و ایشان نیز با همان سبک ویژه و

گفتگوی خبرگزاری ایلنا با رضا داوری اردکانی
گفتگوی خبرگزاری ایلنا با رضا داوری اردکانی

از یادداشتی که خبرگزاری محترم ایلنا در صدر مصاحبه قرار داده اند برمی آید که اندیشیدن را مغایر و حتی منافی با اثرگذاری در بهبود زندگی مردم و وضع جامعه تلقی کرده اند. در این