گفتگو با روزنامه سازندگی. دوشنبه 24  اردیبهشت 1397
گفتگو با روزنامه سازندگی. دوشنبه 24 اردیبهشت 1397

آل احمد مفهوم فلسفی غرب زدگی را سیاسی کرد تابستان 1392 جشنی به مناسبت هشتادمین سالروز تولد رضا داوری اردکانی با حضور تعداد پرشماری از شخصیت های منتسب به طیف های متنوع فکری در فرهنگسرای

گفتگو با شماره هجدهم ماهنامه چهره های ماندگار. آذر و دی 1396
گفتگو با شماره هجدهم ماهنامه چهره های ماندگار. آذر و دی 1396

1- بیش از شش دهه از عمرتان به معلمی در مدارس ابتدایی، متوسطه و دانشگاه گذشته است از جانبی اغلب مسئولیت هایی در مشاغل دانشگاهی و علمی داشته اید که به نوعی به موقعیت، آگاهی

گفتگو با خبرگزاری فارس. 25 آذر 1396
گفتگو با خبرگزاری فارس. 25 آذر 1396

1- آیا طرح‌ریزی نظام خارج از تمدن غرب، به نظر شما اساساً ممکن است؟ مگر کسی می تواند امکان پدید آمدن نظامی متفاوت با نظم موجود در جهان جدید را انکار کند. اگر امکان را

گفتگو با شماره صد و هفتاد و پنجم نشریه خردنامه همشهری. اردیبهشت و خرداد 1396
گفتگو با شماره صد و هفتاد و پنجم نشریه خردنامه همشهری. اردیبهشت و خرداد 1396

1- در طول دوران حیات فلسفی خود به چه مسئله ای بیش از همه می اندیشیدید؟ در فلسفه مسائل به هم پیوسته اند و نمی توان همواره به یک مسئله خاص اندیشید. کانت که می