ردکردن این

Tag: گفتگو

گفتگوی نشریه «فکرآورد» با رضا داوری اردکانی

درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است و اکنون ما بیشتر نیازمند درد فلسفه ایم تا علم فلسفه

گفتگوی مجله فرهنگ امروز درباره «سایه»

فقر خرد در جهان توسعه نیافته

گفتگوی روزنامه سازندگی با رضا داوری اردکانی

گفتگوی خبرگزاری ایکنا با رضا داوری اردکانی

«غرب‌شناسی» در گفت و گو با رضا داوری اردکانی

گفتگوی خبرگزاری ایلنا با رضا داوری اردکانی

آینده فلسفه در ایران

من جستجوگر افق‌های گشوده‌ام