ردکردن این

Tag: در نگاه دیگران

انتشار کتاب «دوران داوری»

اندیشیدن به توسعه نیافتگی ضرورتی است برخاسته از رنجی جانکاه

روشنفکران ما از زمان خود عقب مانده‌اند

داوری و سیاست

نقد نقدهای داوری

ایستاده در میانۀ یک تضاد تاریخی؛ یادداشت امیر فرشباف

نماد عاقل آرام دوران بی عقلی

یادداشت بیژن عبدالکریمی به مناسبت زادروز رضا داوری اردکانی

آیت الله محقق داماد: داوری متفکری دردمند و فیلسوفی جامع است

«داوری اردکانی» عالم به ابعاد مختلف زمان خودش است