گفتگوی رئیس فرهنگستان علوم روی وب سایت ایرنا قرار گرفت چاپ
چهارشنبه, 06 خرداد 1394 ساعت 17:06

ضرورت آگاهی به مؤلفه های توسعه علم 

مقوله ی چالش های توسعه و تبعا