مقاله منتشر شده در شماره هفتادوچهارم و هفتادوپنجم سوره. اسفند1392 فروردین 1393 چاپ

تأمل در وضع سیاست کنونی جهان

1. سیاست به یک اعتبار، کار حکومت است. کار حکومت هم ممکن است خردمندانه و موافق با گردش درست و منظم امور و ناظر به حل مسائل و تأمین نیازهای تاریخی مردم یا صرف طرح‌هایی موهوم و