صفحه اصلی بازتاب گزارش سخنرانی در نشست «تاملی بر وضع فلسفه در ایران» در روزنامه فرهیختگان