صفحه اصلی اخبار در مراسم پاسداشت مقام علمی داوری‌اردکانی انجام می شود