صفحه اصلی اخبار سید عباس صالحی در مراسم اهدای دومين جايزه رضا داوری اردكانی مطرح کرد