صفحه اصلی اخبار رضا داوری اردکانی در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزدمطرح کرد